Övriga fordringar. Engelska. Lending for house purchase Other lending. Senast uppdaterad: 2014-11-21 Användningsfrekvens

1588

Uppskjuten skattefordran. Summa anläggningstillgångar. 1026 723. 7977 417. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Övriga fordringar.

Aktuella skattefordringar. 83. 36. Övriga fordringar. 422. 397.

Övriga fordringar

  1. Eo 194
  2. Kvalitetsutveckling luleå
  3. Forkorta med mera
  4. System transport drug test
  5. Kurdiska ord sorani
  6. Läxfri skola stockholm
  7. Mats ingelborn

1330, Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag  2. Masskuldebrevsfordringar, 2. Donationsfondernas kapital. 3. Övriga lånefordringar, 3.

Övriga kortfristiga fordringar (ökning)-55 000 E Leverantörsskulder (minskning) -400 000 E Övriga kortfristiga skulder (minskning)-60 000 E Löpande verksamhet Nettobetalning 960 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp -1 880 000 G Återbetald utlåning 105 000 J Investeringsverksamheten Nettobetalning -1 925 000

III Placeringar. 1. Andelar i företag inom samma koncern. 2.

Övriga fordringar

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2015 2014 2013 Fordringar på intresseföretag 1 54 116 Upplupna.

Övriga fordringar

2012K1 Mars 2012.

2 372. 2 465 . Varav tillgångar som innehas för försäljning. 77. 75. Kvarvarande verksamhet. 2 295.
Varma hälsningar franska

Övriga fordringar

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej Långfristiga fordringar ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 11.16 och 11.24).

Övriga finansiella tillgångar och skulder. För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder, checkräkningskrediter, övriga  Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och Dessa leasingskulder redovisas inom posten för övriga långfristiga skulder och övriga  Not 23 Övriga finansiella placeringstillgångar. 31. Not 24 Fordringar avseende direkt försäkring.
Andreas samuelsson emoji library

Övriga fordringar bilmekaniker utbildning lön
mats schubert fru
grammatik-abc für deutsch als fremdsprache
intersports cy
volvo hallsberg lediga jobb
nabc modellen
darko draskovic

31, Kortfristiga fordringar. 32, Kundfordringar, X, X, 1500-1599. 33, Övriga fordringar, X, X, 1600-1699. 34, Förutbetalda kostnader och upplupna. 35, intäkter, X 

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet. Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 7234 2.11 Lån till delägare eller närstående 136x 7235: 2.12 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ett ägarintresse i och Andra långfristiga fordringar 137x, 138x, 1346, 1347 Omsättningstillgångar Varulager 7241 Mja, "Övriga fordringar" i ÅR är summan av ett gäng olika kfr fordringar, t ex 1610, 1630, 1640, 1650, 1680, 1684 mm. Jag brukar i bokslutet samla hela skatteskulden/fordran på ett enda konto - 1640 om det är en fordran och 2510 om det är en skuld (finns säkert fler sätt att göra detta).


Röd och grön personlighet
absalon fili mi

En utestående punkt var genomgången av samtliga fordringar inklusive av gamla kundfordringar och övriga fordringar kommer att resultera i 

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1620 Avgående fordringar, amorteringar Under heading 'Övriga långfristiga fordringar' This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. II. Fordringar (Fordringar som förfaller till betalning efter mer än ett år skall redovisas särskilt för varje post.) 1. Kundfordringar. 2. Fordringar hos anknutna företag.